Plan Podziału Telekom System Sp. z o. o.

Informacja o Planie Podziału

Zarząd spółki Telekom System sp. z o.o. z siedzibą w Łukowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000634698, działając na podstawie art. 535 § 3 k.s.h. udostępnia do publicznej wiadomości Plan Podziału spółki Telekom System sp. z o. o.  z dnia 27 czerwca 2024 r.

 Planowany podział spółki nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., poprzez wydzielenie z Telekom System nowej spółki działającej pod firmą Telekom System Pro sp. z o.o., tj. przez pozostawienie części majątku Telekom System w tej spółce oraz przeniesienie części majątku (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiązaną.

0. PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI

1. Lista składników majątkowych

2. Projekt uchwały NZW Spółki Dzielonej dotyczącej podziału

3. Projekt uchwały NZW Spółki Nowo Zawiązanej

4. Projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej – Telkom System Pro sp. z o.o.

5. Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej

6. Oświadczenie wspólników Spółki Dzielonej o wyrażeniu zgody na uproszczenie procedury podziału

BILANS 31.05.2024.xls – dział telekomunikacyjna

BILANS 31.05.2024